Stort
Hjem/Om prosjektet Kontakt oss Spørsmål og svar Våre behov About
Barnehjemmet og barna


Ronning maskin


 

   

                                                   For English scroll down
Barnehjemmet og barna = The Orphanage and the children

Vi har fått tegnet utkast til harnehjemmet ut i fra filosofien om en barneby med familiehus, skole, lekeområde. Dette holder vi på å revurdere da vi trenger større område å bygge på pga mulighetene til å utvide osv. Håper å kunne legge ut tegningen om ikke så alt for lenge(sprevet 2.2.09)

Håpet er at vi skal kunne starte bygging av det første barnehjemshuset sommeren 09. Dette er muligens optimistisk,  men optimist må en være i dette gemet. Ting ta så mye lengre tid enn det vi regner med!  

Vi trenger din hjelp og støtte mer enn noen gang for å få komme i gang med bygging igjen !

MÅLET

Målet er å gi langsiktig hjelp til det enkelte barnet slik at det kan vokse opp under trygge forutsigbare forhold og utvikle seg til selvstendige mennesker som kan skape sin egen framtid og delta i lokalsamfunnets mange oppgaver.
Vi ønsker å skape et hjem for det enkelte barn, derfor har vi ønsket å bygge familiehus hvor det kan være plass til inntil 10-12 personer. Barna i hvert hus skal være naturlig søsken i alder. Vi har ikke sett hele løsningen på dette enda, men det er slik vi tenker.

HJEMMET

Huset skal være barnas hjem på godt og vondt. Her skal de lære å ta ansvar, være delaktige i familiehverdagen, lære å dele gleder og sorger, her kan de bo til det er naturlig å flytte hjemmefra. Selv etter utflytting skal prosjektet  være noe å komme hjem til.

OMSORG

Det skal være en/to omsorgspersoner i hvert hus, disse skal gi barna nærhet, omsorg og trygghet. De er også organisatorer av familiens hverdag.

SØSKEN

Biologiske søsken skal bo i samme hus. Storfamilien er barnas viktigste sosiale nettverk.

UTDANNING

Vi vil legge vekt på at barna skal få grunnleggende utdanning tilknyttet lokalmiljøet.  Lære seg å tilveiebringe mat.  Videreutdanningen / yrkesutdanningen skal sette barna i stand til å forsørge seg selv og bli ressurspersoner i lokalmiljøet.

LOKALSAMFUNNET

Vi vil samarbeide med lokale myndigheter og være langsiktige i våre tanker rundt dette at barna skal bli selvstendige og gangs mennesker som det heter på godt norsk!

Håper du synes ideen vår er riktig, viktig og så spennende at du vil være med på prosjektet !?

Nesten daglig blir vi minnet om  hvordan bla.  HIV /AIDS gjør barn foreldreløse.
Behovet for barnehjem er skrikende, derfor ønsker vi å komme i gang med byggingen så fort som mulig! Til det trenger vi forutsigbarhet! Får vi dette til starter byggingen av familiehusene sommeren 2009. Barnehjemmet vil bli bygd i etapper med plass til 10-12 i hvert hus.

Vi ønsker å skape hjem med familieatmosfære i forholdsvis små enheter.

Klikk deg inn på: Bli fast giver eller Bli sponsor!

Vi har et håp om at du vil være med å gi en fast gave pr. måned. til prosjektet!

Alt går direkte til prosjektet og ikke noe til administrasjon!

Prosjektet har ett gratis besøksrom til disposisjon for faste givere.
Du vil alltid være velkommen til å besøke prosjektet i ”annerledeslandet”. En tur burde være obligatorisk! Men kontakt oss på forhånd så vi reserverer rommet. 

Ta kontakt med:  Karin Rønning, Rønningvn.13, 3770 Kragerø.
Tlf. 35988498 eller 90695197.

E-mail: vadfoss@hotmail.com

 

The Orphanage and the Children

 

We hope to start building the first Orphanage house in summer 2009.

This might be too optimistic. Yes, because of the loan we may have a delay on building the first Orphanage house. But one has got to be an optimist in this trade!

We need your help and support to achieve this!

THE GOAL

Our goal is to give long term help to each child so that it can grow up under safe, predictable conditions and develop into independent persons who can create their own future and participate in the many tasks of local society.

We want to create a home for each child, which is why we want to build family houses where there is room for up to 10-12 persons. The children of each house should be like siblings age-wise. 

THE HOME

The house will be the children’s home for better or worse. Here they will learn to take responsibility, take part in the family’s everyday life and learn to share joys and sorrows. They can stay here until it is natural for them to move away from home. Even after moving out, the project will be somewhere to come home to.

CARE

There will be one/two care persons in each house, who will give the children closeness, care, and safety. They are also organizers of the everyday life of the family.

SIBLINGS

Biological siblings will live in the same house. The extended family is the children’s most important social network.

EDUCATION

We want to emphasize that the children should receive basic education linked to the local environment. Further education/occupational training will enable the children to provide for themselves and become resource persons in the local area.

LOCAL SOCIETY

We will cooperate with local authorities and think long term for the children so that they can become independent and contributing individuals.

We hope that you think that our idea is right, important, and so exciting

 that you would like to join supporting the project!?

Almost daily we are reminded about how HIV/AIDSand other diseases and circumstances leave children orphans. The need for an orphanage is dire, which is why we want to get started with the building process as soon as possible! For that we need predictability! If we achieve this, the building of the family houses will start immediately after the houses in progress are completed. The orphanage will be built in stages, each house accommodating 10-12 children.

We want to create homes with a family atmosphere in relatively small units.

Go to your bank and Become a regular donor or Become a sponsor= Bli fast giver or Bli sponsor!

We hope that you would like to give the project a regular gift every month. After all, this is the way to finance help for children today!   Account info. : Sparebanken Sør, 3770 Kragerø, Norway.                                                                                                         SWIFT: AASPN22  IBAN: NO1828011723251

Everything goes directly to the project, while nothing goes to administration!

The project has a visitor room freely at the disposal of regular donors.

You are always welcome to visit the project in this unique country. A visit should be obligatory! Contact: Karin Rønning, Rønningvn. 13, 3770 Kragerø.  E-mail: vadfoss@hotmail.com

Phone: +47 35988498 or +47 90695197.