Stort
Hjem/Om prosjektet Kontakt oss Spørsmål og svar Våre behov About
Barnehjemmet og barna


Ronning maskin


 

   


Spørsmål og svar   =  Q & A  For English scroll down

Hvorfor bør jeg støtte dette prosjektet?
Barna trenger vår hjelp! Det er et umettelig behov for barnehjem!!! Dette er et unikt barnehjem-/skoleprosjekt sammen med en forretningsidé, der alt overskudd skal brukes til å drifte barnehjem-/skoledelen. Vi satser alt på at dette skal være et hjelp til selvhjelpsprosjekt og ikke være uavhengig av hjelp fra Norge når bygningene er betalt. Vi vil selvfølgelig alltid følge prosjektets utvikling og ting som klær, sko, leker osv. vil alltid være kjærkommet å sende til barna. Etiopierne selv har styrt alt som skjer der nede fra første stund, de har et eierforhold til prosjektet som er nødvendig for at dette skal lykkes.  Fredag 12.02.08. var jeg på et møte der det ble orientert om et barnehjemsprosjekt i Tanzania, prosjektet startet føret på 1990tallet, nå hadde de startet å bygge en kafeteria for å hjelpe på økonomisk. Jeg ble glad for det jeg hørt. Det ble på en måte en bekreftelse på at det vi har startet er riktig. Vi må ha det økonomiske på "sikker grunn" for å kunne betjene barna best mulig! Barna vil ikke til en hver tid være avhengig av tilfeldige innsamlinger.                                                              HIV/AIDS-problematikken har rammet Etiopia som alle andre land i Afrika. Familiene gjør så godt de kan, men det strekker bare ikke til. En hel generasjon er jo nesten borte! TV-aksjonen hjelper ikke Etiopia derfor er det fint om du kan hjelpe! Dette blir direkte hjelp til barn som virkelig trenger omsorg og tak over hode!

Er det behov for hotell og kafeteria?                                                                                                              Nærings-og organisasjonslivet i Etiopia bruker Adama/Nazret, Nazret er finanshovedstaten i Etiopia, det er et naturlig sted for å arrangere sammenkomster, møtevirksomhet, utpakking og rikfolk, som det også er mange av i Etiopia, reiser til Adama/Nazareth på hotellferie. 

Kommer hjelpen fram?
Ja alt går direkte til Etiopia, ingenting går til administrasjon. For å drøye pengene har vi for eksempel kjøpt sement i Pakistan, der den er billig. Det vi har fått til overs har vi solgt til ”etiopiapris”. Det har gitt en fortjeneste på ca kr. 50 pr. 100 kg. Vi har og sendt nedover en bil og solgt med fortjeneste. Vet du om en Toyota HiAce disel, Carina  eller pickup 1995 eller nyere, som er ok, men skal byttes ut gi meg et tips. Prosjektet kan sende den nedover å tjene på den.

Hva går pengene til?
Alle pengene vi har brukt til nå har gått til bygging av kafé, hotell, konferansesenter og nedsending av en 40 fot container med utstyr som er veldig dyrt å få tak i der nede. Pr. 01.12.07. var alt gjeldfritt. Prisstigningen, siden vi startet prosjektet har vært 30-400% på varer vi trenger. Genet har tatt opp lån i banken der nede slik at prosjektet kan ferdigstilles så fort som mulig! Sluttprisen blir dermed lavere enn den ellers ville ha blitt, til tross for renter. Så snart bygningene er betalt og prosjektet starter opp skal alt overskudd gå til barnehjem-/skoledelen av prosjektet.

Hvorfor bygge kafé og hotell m/konferansesenter når det er barnehjem som trengs?
Fordi prosjektet skal leve i mange år etter at du og jeg ikke kan hjelpe. Det er nok av prosjekter som dør med ildsjelene.
Fra første stund jeg ble spurt om å hjelpe tenkte jeg at jeg er for gammel til å satse på dette. Prosjektet vil komme til å dø uferdig ”med meg”! Det måtte være en måte som etiopierne selv kunne drive dette på! Jeg spurte om det ikke fantes en måte å tjene penger på i Etiopia. Svaret uteble lenge. Vi hadde kjøpt tomt, men da Genet skulle starte byggingen fikk hun beskjed om at den tomten var avsatt til kafeteria og hotell.Hun reiste slukøret til Norge, men det ble løsningen på mitt spørsmål! Vi bestemte oss for å prøve å bygge kafeteria og hotell gjeldfritt, for at barnehjemmet ikke skal være avhengig av din og min hjelp eller hjelp fra Norge hele tiden. Dette er hjelp til selvhjelp. Prosjektet sysselsetter allerede mange som sårt trenger et arbeid.

Når kan bygningene stå ferdige?
Første byggetrinn er ferdig. Se forsiden. TING TAR TID!
Kafeteriaen er i drift! Bygningen er innredet som en tradisjonell kageteria, den eneste i byen. Utrolig stilig!
Hotellet er i drift!  Det er 33 dbl. rom  med bad, WC og TV. Tre av rommene har separerte senger og på ett av rommene kan en stelle seg selv på et lite minikjøkken.
Konferansesenteret er i drift! Det rommer 300/400 mennesker og har allerede vært i bruk til bryllup! Senteret ser utrolig fint ut og har egen toalettavdeling og treningssenter i første etasje..

Når starter byggingen av barnehjemmet/skole?
Så snart de andre bygningene står ferdig og lånene kan betjenes med inntektene første byggetrinn innbringer. Ovenstående var utgangspunktet, men vi klarte ikke reise nok penger pga prisstigning. Derfor setter vi i gang barnehjem-/skoledelen av prosjektet før vi har nedbetalt lånet. Vi vil bygge forholdsvis små enheter. Hus med plass til 10-12 barn. Da kan vi bygge ut etter som vi ser at pengene kommer inn. Vi trenger forutsigbarhet og håper derfor å få en del sponsorer og faste givere slik at vi kan ta opp lån som vi vet at vi kan tilbakebetale. Etiopierne skal drive dette fra første stund. De trenger å få eierforhold til prosjektet for at det skal bli vellykket! Du må gjerne tipse dine venner om at det er mulig å gi til dette prosjektet !

Hvordan skal vi hjelp barna?
Dette dreier seg om barn fra noen mnd. gamle og oppover. Vi ønsker å gi dem et hjem, derfor små enheter med omsorgspersoner. Barna skal gå på skole, få utnyttet evner og anlegg, lære hjemlige sysler ha hobbyklubber med strikking, sying, 4H arbeid, dvs lære å etablere seg i sitt eget samfunn når de blir voksne nok til å forlate barnehjemmet. Les, Barnehjemmet og barna

Kan jeg støtte prosjektet med annet enn penger?
Ja, dersom du vet om noen som har en Toyota HiAce disel, Carina eller puckup  de vil bytte ut, gi meg beskjed. Er den ok kan vi sende den og selge den der nede. Den vil gi oss inntekter. Vi vil også trenge biler på prosjektet etter hvert. Pr. i dag kan vi importere fra 1995 modeller. Men vi vil ikke sende nedover vrak. Litt rust er ikke så farlig det ordner de lett der nede dersom det ikke er i bærende konstruksjoner.
Vi må sende nedover en konteiner igjen i 09. Det er så mye vi  kan få for lite her hjemme som koster store summer der nede.
Kjøkkeninnredning (brukte) til barnehjemshusene kan også sendest,  lysarmaturer, lamper til barnehjemmet, møbler til barnehjemmet med mer
Når i starter inntak av barn trenger vi klær, leker osv

 

Q (uestions) & A(nswers)

Why should I support this project?

The children need our help! This is direct help used for giving to children in need  of care and roof over their heads. This is a unique orphanage project combined with a business idea intended to subsidize the orphanage in the long term. Our aim is that this will be a help to make a self-help project, independent of help from Norway when the buildings are paid for. We will of course always follow the development of the project and items like clothing, shoes, toys, etc. will always be appreciated for sending to the children in years ahead. Ethiopians themselves have managed everything happening there from the very beginning, and they have a sense of ownership of the project necessary for its success. The HIV/AIDS problem has struck Ethiopia like every other country in Africa. The families do their best, but it is not enough. An entire generation is almost gone! The TV-fundraiser does not help Ethiopia, which is why it would be great if you could help directly!

 

Does the money get there?

Yes, all of the money goes directly to Ethiopia, nothing goes to administration. To make the money last even longer we have for instance bought cement in Pakistan, where it is cheap. What is left over we have sold for Ethiopian prices. This has given us a profit of approximately 50 NOK (9 $) per 100 kilos of cement. We have also sent a car which we have sold with a profit. Do you know of a Toyota HiAce diesel, Carina, or pickup which is okay, but going to be replaced? If so, please contact me. The project could send it and make a profit on it.

 

What is the money used for?

All the money we have used until now has been used for building a café, a hotel, and a conference center. As of today it is not in debt. However, the price rise on necessary goods has been as high as 30-40 percent since the start of the project. Therefore, Genet will take up a loan in a bank there, so that the project can be finished as fast as possible! The final price will therefore be lower than what it would otherwise have been, despite the paying of interest. As soon as the project starts and the buildings are paid for, all of the surplus will go to the orphanage.

 

Why build a café and hotel with conference building when an orphanage is what is needed?

This is so the project can continue for many years after you and I cannot help anymore. There are already too many projects that die with their creators.

From the first time I was asked to help I thought myself too old to get involved. “The project will die unfinished ‘with me’! There has got to be a way for the Ethiopians themselves to run this!” I asked where there was a way to make money in Ethiopia. For a long time, there was no answer to that question. We had bought a building site, but when Genet was starting the building, she was told that the site was intended for a cafeteria and a hotel. She went home crestfallen, but it was the answer to my question! We decided to try to build the cafeteria free of debt so the orphanage would not be dependent on help from you and me or from Norway all of the time. This is help for self-help. The project is already giving work to a lot of people who are badly in need of a job.

 

When will the buildings be complete?

It is a bit hard to know, but with a loan the buildings could be finished during March/April.

The Cafeteria is done, and will be put to use when the authorities are done with the rest of what they need to do.  Things take time, but they have promised to arrange it as soon as possible. 

The Hotel: In the rooms permanent installation is all that is unfinished. Externally, everything is virtually done. On the ground floor, where kitchen, dining hall and more will be situated, the room partitioning and floors are done, while all interior decoration remains to be done. If you know of any big household appliances we can ship there, that would be superb!

When does the building of the orphanage begin?

It will begin as soon as the other buildings are completed and paid for. We will build relatively small units, houses with room for 10-12 children. Then we can expand as the money comes in. We need predictability and therefore hope to have some sponsors and regular benefactors, so that we can raise a loan that we know we can pay back. The Ethiopians will run this from the very beginning. Feel free to tell your friends about this page!

 

How are you going to help the children?

These are children from a couple months old and upwards. We want to give them a home, which is why we aim for small units with care persons. The children will attend school, make use of their skills and talents, learn domestic tasks, have hobby clubs with knitting, sewing, and 4-H work. In short they will learn to establish themselves in their own society once they are old enough to leave the orphanage. Read: The orphanage and the children.

 

Can I contribute in other ways than donating money?

Yes, if you know of somebody who owns a Toyota HiAce, Carina or pickup they would like to replace, please notify me. If it’s in OK shape we can send it and sell it in Ethiopia. It will give us income. We will also need a car for the project in time. As of today we can import 1990 models or later, but we won’t send wrecks. A bit of rust is no big problem and can easily be fixed there, as long as it is not in bearing construction. 

Big household appliances of all kinds in steel, benches, cupboards and more.

Kitchen interior for the orphanage houses can also be of interest, fixtures, light fixtures, lamps for the orphanage, furniture for the orphanage etc.

When the orphanage becomes inhabited, we will need clothes, toys etc.